آدرس نمایشگاه بین المللی تهران

آدرس نمایشگاه بین المللی تهران سئول

آدرس نمایشگاه بین المللی تهران آدرس نمایشگاه بین المللی تهران سئول در خیابان‌های منتهی به مبادی نمایشگاه قرار دارد. درب جنوب غربی بهترین دسترسی به سالن‌های میلاد؛ خلیج فارس و سالن‌های ۳۵، ۳۸، ۴۰ و ۴۱ را دارد. درب جنوبی تنها مسیری است که اجازه تردد اتومبیل به داخل نمایشگاه را می‌دهد و مجاور سالنهای …

آدرس نمایشگاه بین المللی تهران سئول Read More »